Om Trafiktillstånd

Fast etablering

För att uppfylla kravet om fast etablering ska företaget bland annat förfoga över lokaler där det har tillgång till sin centrala företagsinformation som till exempel räkenskaper, personalhandlingar, anställningsavtal, handlingar som innehåller uppgifter om cabotage samt kör- och vilotider. Observera att en gatuadress måste användas. Transportstyrelsen godkänner inte en boxadress. Så snart ett yrkestrafiktillstånd beslutats ska det även finnas fordon som används i verksamheten. 

Yrkeskunnande

Kravet på yrkeskunnande ska vara uppfyllt av dig som ska bedriva enskild näringsverksamhet eller vara trafikansvarig i till exempel ett handelsbolag, kommanditbolag, ideell förening, stiftelse eller aktiebolag. Hos juridiska personer som har yrkestrafiktillstånd ska det finnas minst en person som har särskilt ansvar för att verksamheten bedrivs enlig de regler som finns - en trafikansvarig. Om den trafikansvarige eller någon annan person som prövats för tillståndet byts ut eller om det tillkommer någon person som lämplighetsprövningen ska gälla, ska tillståndshavaren anmäla det till Transportstyrelsen.

Konsult som trafikansvarig

Om trafikansvarig är konsult ska bestyrkt kopia av konsultavtalet bifogas ansökan. I ett konsultavtal ska det framgå att trafikansvarig ansvarar för:

  • Fordonsunderhåll
  • Kontroll av transportavtal och transportdokument
  • Grundläggande räkenskaper
  • Transportplanering för förare och fordon
  • Kontroll av säkerhetsrutiner


Läs mer om våra trafikansvariga konsulter

Ekonomiska resurser

Du som ansöker om trafiktillstånd ska visa att du har tillräckliga ekonomiska resurser för att starta och driva företaget. Den sökande ska ha kapital och reserver på minst  9000 euro för ett fordon och 5000  euro för varje fordon som tillkommer därutöver.  Transportstyrelsen fastställer kursen i svenska kronor inför varje kalenderår. Detta görs i Transportstyrelsens föreskrifter.

De ekonomiska resurserna ska styrkas med uppgifter som är grundade på årliga räkenskaper som är bestyrkta av en auktoriserad eller godkänd revisor eller auktoriserad redovisningskonsult

Gott Anseende

Vid prövningen av kravet på gott anseende beaktar Transportstyrelsen sökandens vilja och förmåga att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna, laglydnad i övrigt och andra omständigheter av betydelse. Överträdelser och andra missförhållanden som påverkar trafiksäkerheten ses som särskilt allvarliga i bedömningen.

Vi använder ett riskvärderingssystem som stöd för urval av vilka företag som ska kontrolleras vid tillsynen av yrkestrafiktillstånden. Här registreras överträdelser som företaget och dess förare gör sig skyldiga till i Sverige och andra medlemsstater. Om en tillståndshavare sanktioneras för överträdelser mot kör och vilotidsreglerna så registreras även dessa överträdelser i riskvärderingssystemet.

Om en person som finns registrerad i vägtrafikregistret, för till exempel ett tillstånd, döms för ett brott får vi kännedom om det genom underrättelser från polisen. Vi får även underrättelser från Skatteverket och Kronofogden.

Mer information finner ni på transportstyrelsens hemsida - klicka här

Mobilitetspaketet

 Skärpta krav införs i samband med mobilitetspaketet.